Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

Pożyczka przyznawana jest po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej oraz ustanowieniu zabezpieczeń spłaty pożyczki. 

 

Pożyczka NA ZATRUDNIENIE

NOWYCH PRACOWNIKÓW

Dla kogo?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego .

O jaką pożyczkę można wnioskować?

W ramach Pożyczki na Zatrudnienie dostępna jest pożyczka do 100 000 zł na jednego nowego pracownika (obecnienie udzielamy wyższych kwot), 

na okres do 60 miesięcy (5 lat), w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału. 

Nie jest wymagany wkład własny pożyczkobiorcy.

Na co?

Na poszukiwanie, pozyskanie pracowników lub podniesienie kwalifikacji Pracowników. Pożyczka powinna przyczyniać się w szczególności do:

a) pozyskania nowych Pracowników, zwłaszcza z terenu spoza województwa pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia,

b) stworzenia nowych stanowisk pracy,

c) podniesienia kwalifikacji Pracowników,

- na terenie województwa pomorskiego.

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych w szczególności z:

a) poszukiwaniem i pozyskaniem Pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowania  i zamieszczenia ogłoszeń o pracę, 

b) zatrudnieniem nowych Pracowników1 i utworzeniem nowych stanowisk pracy,  w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń2 wraz z narzutami3, a także koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

c) organizacją płatnych praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów4, 

d) podniesieniem kwalifikacji Pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych/podyplomowych4, 

e) organizacją kursów językowych dla Pracowników (m. in. języka polskiego), w tym kursów dedykowanych4,

f) relokacją Pracowników, w tym: finansowanie w całości lub w części kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego, zapewnienia żłobka lub przedszkola dla dzieci Pracowników, czy też innych form opieki nad osobami zależnymi4, 

g) otrzymaniem przez zagranicznych Pracowników prawa stałego pobytu w Polsce,  w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców;

h) finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z opieką nad dziećmi Pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola, punkty lub inne formy opieki4,

i) finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z wypoczynkiem Pracowników i ich rodzin,

j) pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla Pracowników, w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych4.

Jaki jest koszt Małej Pożyczki?

Roczne oprocentowanie nominalne wynosi 0,94%; .

Prowizja za udzielenie pożyczki – podlega negocjacji i nie przekracza 3%.

Przypisy: 

1 Poprzez nowego pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie pierwszego stosunku pracy  u Odbiorcy Wsparcia.

2 Wynagrodzenia finansowane ze środków Jednostkowej Pożyczki nie mogą być niższe niż 120% wartości najniższego wynagrodzenia określonego ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847).

3 Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki na koszty wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników jest możliwe maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

4 Wydatkowanie środków z Pożyczki na cele określone w pkt. 3 lit. c) – f), h)  oraz   j) jest możliwe maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

Trwa nabór wniosków na Pożyczkę na Zatrudnienie ze środków województwa pomorskiego

 

 BELKA PFR KFP MWP 2018 03 Mała Pozyczka MINI

 

WNIOSEK

 

Druki wnioskowe wraz z wymaganymi załącznikami dopobrania w zakładce WNIOSEK (drukizaczynające sie od liter PZ jak Pożyczka na Zatrudnienie).  

 

W razie problemów prosimy o kontakt z pracownikiem funduszu