POŻYCZKA EKSPORTOWA - Także dla Ciebie !

Zamierzasz rozpocząć lub zwiększyć skalę prowadzonej działałności eksportowej. Zajmujesz sie eksportem towarów lub wewnątrzwspólnotową dostawa towarów oraz usługami świadczonymi na rzecz zagranicznych kontrahentów.

I.               OPIS PRODUKTU FINANSOWEGO

POŻYCZKA EKSPORTOWA – udzielana: mikro, małym i średnim[1] przedsiębiorcom z terenu województwa pomorskiego, z wykorzystaniem środków publicznych oraz udziałem Funduszu, z przeznaczeniem na uruchomienie lub zwiększenie skali działalności eksportowej.

II.             PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI

1.     Średnia wartość pożyczki: 200 tys zł.

Maksymalna wartość pożyczki lub suma wartości pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 750 tys zł.

2.     Maksymalny okres spłaty pożyczki liczony od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat) oraz może obejmować karencję w spłacie kapitału pożyczki, której maksymalny okres wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty pożyczki, o którym mowa powyżej.

III.           ODBIORCY WSPARCIA

1.     Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a)     mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, o liczbie personelu odpowiadającej maksymalnie 100 rocznym jednostkom pracy (RJP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014 r., ze zm.);

b)     są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą);

c)      prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie;

d)     nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);

e)     nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji;

f)      nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

 

 

IV.           PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

1.     Pożyczka musi być przeznaczona i wydatkowana przez przedsiębiorcę wyłącznie na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej[2].

2.     Pożyczka musi być przeznaczona i wydatkowana przez przedsiębiorcę na finansowanie podejmowanego przez niego przedsięwzięcia proeksportowego.

3.     Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie:

a)     wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z rozwojem działalności eksportowej;

b)     inwestycji w maszyny, urządzenia, informatyzację oraz inne środki trwałe;

c)      wytwarzania nowych produktów i ich eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

d)     inwestycji w rozwój oferowanych produktów oraz ich przystosowania (również opakowań) do specyficznych potrzeb rynku;

e)     kreowania nowych potrzeb docelowej grupy klientów, a także reklamy i promocji, mających na celu utrzymanie lub pozyskanie nowych zagranicznych rynków zbytu;

f)      wartości niematerialnych (np. doradztwa w zakresie promocji, wypracowanie instrumentów wspomagających uruchomienie działalności eksportowej);

g)     dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu na rynkach zewnętrznych (np. (certyfikatów, licencji, pozwoleń);

h)     innych celów inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych przyczyniających się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej.

4.     Pożyczka nie może być przeznaczone na finansowanie:

a)     wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celami określonymi w pkt. 1-3 powyżej;

b)     zakupu nieruchomości;

c)      przedsięwzięć budowlanych;

d)     zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym;

e)     zobowiązań publiczno-prawnych innych niż VAT;

f)      wydatków, w całości lub w części, planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich;

g)     działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;

h)     działalności w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera e-papierosów;

i)       działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

j)       działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

k)     działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

l)       działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

m)   działalności w pozostałych sektorach wykluczonych z dostępu do środków publicznych.

 

 

V.            WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

1.     Pożyczka udzielana jest po weryfikacji i potwierdzeniu przez Fundusz spełnienia warunków dotyczących przedsiębiorcy oraz celu pożyczki, przeprowadzeniu przez Fundusz analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną przez Fundusz metodologią oceny ryzyka oraz po ustanowieniu adekwatnych zabezpieczeń. Obligatoryjną formę zabezpieczenia Pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Fundusz wymaga od przedsiębiorcy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.

2.     Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od daty jej uruchomienia, przy czym w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek przedsiębiorcy termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 270 dni.

3.     Za należyte udokumentowanie potwierdzające wydatkowanie środków Pożyczki zgodnie z celem, na jaki została udzielona, uznaje się przedłożenie przez przedsiębiorcę faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

VI.           ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDZIELENIE POŻYCZKI

1.     Pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez Fundusz są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r.) lub komunikat zastępujący oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Na dziś oprocentowanie wynosi od 2,47%.

2.     Za udzielenie i obsługę pożyczki Fundusz pobiera od przedsiębiorców wyłącznie następujące prowizje i opłaty:

a)     prowizję w wysokości do 3% wartości Pożyczki, pobranie prowizji nie może skutkować obniżeniem kwoty Pożyczki udzielonej i wypłaconej Przedsiębiorcy;

b)     opłaty związane z ewentualnymi czynnościami windykacyjnymi.

3.     Poza prowizją i opłatami, o których mowa w pkt. 2 powyżej, za obsługę pożyczki Fundusz nie pobiera od przedsiębiorców żadnych innych prowizji lub opłat.

 


[1] Produkt przeznaczony dla MŚP, o liczbie personelu odpowiadającej maksymalnie 100 rocznym jednostkom pracy (RJP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014 r., ze zm.).

[2] Rozumiana jako działalność związana z eksportem towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, zgodnie z definicjami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) oraz usługami świadczonymi na rzecz zagranicznych kontrahentów na terytorium państwa innym niż terytorium kraju.