05.12
Mikropożyczka, Pożyczka Rozwojowa 
Odsłony: 4218

90 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w woj. pomorskim

Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są u pośredników: 

- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (36 mln zł),       - Pomorskim Funduszem Pożyczkowym PFP w Gdańsku (30 mln zł) oraz

- Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Żuławskiego Banku Spółdzielczego (24 mln zł). 

https://rpo.bgk.pl/posrednicy-finansowi/

 http://pfr.pomorskie.eu/podstrony/broker.html

Wkrótce dostępne będą pierwsze pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

W Ministerstwie Rozwoju już podpisano umowy operacyjnej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a:

 

- Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (36 mln zł),

- Pomorskim Funduszem Pożyczkowym (30 mln zł), oraz

- Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Żuławskiego Banku Spółdzielczego dysponować będzie kwotą 24 mln zł.  

Każdy z trzech pośredników oferować będzie dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie na przedsięwzięcia rozwojowe poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność.

Dostępne będą dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł.

Z pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe firm, w tym związane m.in. z wrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, unowocześnieniem wyposażenia, modernizacją środków produkcji czy też adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nie dłużej niż dwa lata oraz inwestycje realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej. 

 

21 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na uruchomienie produktów finansowych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa: „Mikropożyczka” i „Pożyczka Rozwojowa”.

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka” oraz „Pożyczka Rozwojowa” skierowanych do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego. Instrumenty te będą zasilone środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem uruchomienia wsparcia w formie „Mikropożyczki” i „Pożyczki Rozwojowej” jest finansowanie przedsięwzięć rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, służących wzmocnieniu ich potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększeniu ich produktywności. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie co najmniej 90 mln zł. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie podlegać zwrotowi do Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Postępowanie jest realizowane przez BGK w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Od 30 września 2016 r. BGK pełni rolę Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, Funduszu Funduszy finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Niniejszy przetarg jest pierwszym takim postępowaniem w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w Polsce. Punktem wyjścia do podejmowanych obecnie działań jest dotychczasowa współpraca między Województwem Pomorskim a BGK prowadzona od 2009 roku, która zaowocowała wsparciem blisko sześciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Pomorza (realizacja Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013). 

Opis produktu - Karty produktu znajdują się poniżej: