05.12
Mała Pożyczka
Odsłony: 4513

Pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw, realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa pomorskiego, poza Obszarem Metropolitalnym Gdańska-Gdyni-Sopotu, tj. z gmin:

Chmielno, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca (powiat kartuski),

Linia, Łęczyce, Gniewino, Choczewo (powiat wejherowski),

a także całego powiatu: kościerskiego, lęborskiego, bytowskiego, chojnickiego starogardzkiego, tczewskiego (bez gm. Tczew), człuchowskiego, słupskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego i nowodworskiego (bez gm. Stegna).

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI 

Kwota pożyczki: do 250 000,- zł.

Okres spłaty: do 60 miesięcy (5 lat)

Jeden Odbiorca Wsparcia może otrzymać maksymalnie 1 (jedną) pożyczkę.

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

1.   Pożyczka może być przeznaczona przez Odbiorców Wsparcia wyłącznie na cele:

a. inwestycyjne lub

b. inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, przy czym finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe maksymalnie do 20% wartości pożyczki. 

 

KOSZT / CENA

1.     Oprocentowanie:

  • START-UP: 1,85%

 

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – wyłącznie w przypadku podmiotów typu Start-up zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Oprocentowanie pożyczki dla Start-up, udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.

  • POZOSTAŁE PODMIOTY: od 2,45%

 

Oprocentowanie pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych jest zmienne w okresie jej obowiązywania.

2. Za udzielenie pożyczki Fundusz pobiera prowizję w wysokości: od 1,00% wartości pożyczki (zależnie od formy zabezpieczenia oraz okresu finansowania).

 http://pfr.pomorskie.eu

Mała Pożyczka – Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego  

 

WARUNKI UDZIELANIA JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK 

1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po przeprowadzeniu przez KFP analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną przez Fundusz metodologią oceny ryzyka oraz po ustanowieniu adekwatnych zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Fundusz.

2. Warunkiem udzielenia Jednostkowej Pożyczki jest jednoznaczne wykazanie przez Odbiorcę Wsparcia, że celem finansowania jest rozwój przedsiębiorstwa, a następnie potwierdzenie tego faktu za pomocą należytego udokumentowania wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki w terminie 90 dni od daty jej uruchomienia.

3. Za należyte udokumentowanie potwierdzające wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki zgodnie z celem, na jaki została udzielona, uznaje się przedłożenie przez Odbiorcę Wsparcia faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

4. W przypadku przeznaczenia części środków Jednostkowej Pożyczki na kapitał obrotowy,  za wystarczające uznaje się przedłożenie przez Odbiorcę Wsparcia stosownego oświadczenia o wydatkowaniu niniejszych środków. 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDZIELENIE JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK

1. Jednostkowe Pożyczki udzielane Odbiorcom Wsparcia przez Fundusz mogą być oprocentowane na:

a) warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej (obecnie 1,85%) oraz marży (obecnie od 0,60 pkt%) ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych  i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka, (łącznie obecnie od 2,45%).

b) warunkach korzystniejszych niż rynkowewyłącznie w przypadku podmiotów typu Start-up,  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości  stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 o którym mowa w pkt a) powyżej (obecnie wynosi: 1,85%).

2. Za udzielenie i obsługę Jednostkowych Pożyczek Fundusz może pobierać od Odbiorców Wsparcia  następujące opłaty:

a) prowizję w wysokości do 3% wartości Jednostkowej Pożyczki, (obecnie: 1,00% i jest uzależnione od formy zabezpieczenia oraz okresu finansowania) – pobranie prowizji nie może skutkować obniżeniem kwoty Jednostkowej Pożyczki udzielonej i wypłaconej Odbiorcy Wsparcia,  

b) opłaty związane z ewentualnymi czynnościami windykacyjnymi.

3. Poza opłatami, o których mowa w pkt 2, za obsługę Jednostkowych Pożyczek Fundusz nie może pobierać od Odbiorców Wsparcia żadnych innych opłat.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

1.    Przeznaczenie Jednostkowych Pożyczek musi dotyczyć wyłącznie finansowania przedsięwzięcia rozwojowego realizowanego przez mikro lub małego przedsiębiorcę na terenie województwa pomorskiego z wyłączeniem części Obszaru Metropolitalnego Gdańska-Gdyni-Sopotu, tj. gmin miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo, Władysławowo oraz gmin: Cedry Wielkie, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Przodkowo, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo oraz  Żukowo.  

2.    Jednostkowa Mała Pożyczka może być przeznaczona przez Odbiorców Wsparcia wyłącznie na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, przy czym finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe maksymalnie do 20% wartości Jednostkowej Pożyczki. 

3.    Jednostkowe Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

a) cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy, 

b) cele konsumpcyjne,

c) spłatę zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym, 

d) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,

e) wkład własny do przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,

f) finansowanie w całości lub w części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,

g) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,

h) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera e-papierosów,

i)   finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,

j)   finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  i amunicją,

k) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,

l)  finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

  m) finansowanie działalności w pozostałych sektorach wykluczonych z dostępu do środków publicznych oraz z dostępu do pomocy de minimis (jeżeli dotyczy).

 

 

Szczegółowy opis produktu znajduje się poniżej - Karta produktu: